බස්නාහිර පළාත් අභ්‍යන්තර විගණන ඒ්කකය වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

මෙහෙවර

බස්නාහිර පළාතේ පළාත් සභාවට සියළුම කළමනාකරණ ඒකකයන්හි විවිධ මට්ටම් වෙතින් ඉටු කෙරෙන සේවාවන් හා කාර්යයන් සමාලෝචනය, මැන බැලීම, ඇඟයීම සහ අභ්‍යන්තර පාලන ක්‍රමයේ ප්‍රමාණත්වය ඇගයීම තුලින් කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය ප්‍රශස්ථ මට්ටමින් පවත්වාගෙන යාම පිණිස රේඛීය කළමනාකරණයට සහය වීම අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන මෙහෙවර වේ.

දැක්ම

බස්නාහිර පළාත් අරමුදලේ මූල්‍යමය හා මූල්‍යමය නොවන කටයුතු වංචා, දූෂණ හෝ වැරදි ඇති නොවන පරිදි පළාත් සංවර්ධනය මනා විනිවිද භාවයකින් ඉටුවන සේ අභ්‍යන්තර පාලනය ශක්තිමත් කිරීම.

තත්ත්ව ප්‍රතිපත්තිය

නවතම ප්‍රවෘත්ති

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව (I කාර්තුව)

2020.06.25 දින පැවති ප්‍රධාන ලේකම් (බ.ප.) කාර්යාලයේ විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම – 2020 පළමු කාර්තුව   දිනය           –    2020.06.25 වේලාව         –    පෙ. ව. 9.30 ස්ථානය        –    ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය (බ.ප.) මූලාසනය     –    ජයන්ති විජේතුංග මිය (ප්‍රධාන ලේකම් – බ.ප.) පැමිණීම       –    ලේඛනය අමුණා ඇත.   බස්නාහිර පළාත් විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුවේ 2020 […]

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. © 2017 ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය - බස්නාහිර පළාත - අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්තමේන්තුව - යාවත්කාලීන කලේ Sep 29, 2020 @ 9:26 am – නිර්මාණය ITRDA - powered by Enfold WordPress Theme