මෙහෙයුම් සාරාංශය

2016-audit

2017

* – අමාත්‍යාංශ වලට අනුයුක්ත කර ඇති විගණන නිලධාරීන් 10 දෙනාගේ කාර්ය සාධනය හැර
– විගණන නිලධාරීන් 12 දෙනෙක් වර්ෂය තුල (ජන – නොවැ දක්වා) බදවා ගන්නා ලද නවක නිලධාරීන් වේ.