නාමාවලිය

අධ්‍යක්ෂ

 • නම : කේ.ජී.එස්. ප්‍රසන්න
 • කාර්යාලීය දුරකථන අංකය : +94 112 092 628
 • පෞද්ගලික දුරකථන අංකය : +94 714 233 359
 • ෆැක්ස් අංකය : +94 112 092 625
 • විද්‍යුත් තැපෑල : internalaudit.wpc@gamil.com

අභ්‍යන්තර විගණක

 • නම : ඩී.ඩී.සී. සෙනෙවිරත්න
 • කාර්යාලීය දුරකථන අංකය : +94 112 092 627
 • පෞද්ගලික දුරකථන අංකය : +94 714 481 110
 • ෆැක්ස් අංකය : +94 112 092 625
 • විද්‍යුත් තැපෑල : internalaudit.wpc@gamil.com

අභ්‍යන්තර විගණක

 • නම : එන්.එච්.සුමින්ද
 • කාර්යාලීය දුරකථන අංකය : +94 112 092 626
 • පෞද්ගලික දුරකථන අංකය : +94 714 407 491
 • ෆැක්ස් අංකය : +94 112 092 625
 • විද්‍යුත් තැපෑල : internalaudit.wpc@gamil.com