තොරතුරු නිලධාරීන්

නම් කළ නිලධාරියාකේ.ජී.එස්. ප්‍රසන්න මහතා
අධ්‍යක්ෂ (අභ්‍යන්තර විගණන)
දුරකථන අංකය : +94 112 092 628
ෆැක්ස් අංකය : +94 112 092 624
තොරතුරු නිලධාරියාඑන්.එම්.සුමින්ද මයා
අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරි
දුරකථන අංකය : +94 112 092 626
ෆැක්ස් අංකය : +94 112 092 624
සහය තොරතුරු නිලධාරියාසී.බී.මංගලිකා පෙරේරා මිය
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී
දුරකථන අංකය: +94 112 092 626
ෆැක්ස් අංකය : +94 112 092 624