• කාර්ය මණ්ඩලය

 •  

   
 • අධ්‍යක්ෂ (අභ්‍යන්තර විගණන)

 • අභ්‍යන්තර විගණක
 • අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරි
 • කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී
 • රියදුරු
 • කාර්යාල කාර්ය සහයක
 • 49

 • අනුමත
 • 01
 • 02
 • 25
 • 17
 • 02
 • 02
 • 49

 • සිටින
 • 01
 • 02
 • 24
 • 14
 • 01
 • 02
 • 44