எங்களுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்

தொடர்பு தகவல்


அலுவலகம் :  +94 112 092 624, +94 112 092 628
மின்னஞ்சல் : internalaudit.wpc@gmail.com
வலை : www.chiefsec.wpc.gov.lk/iaudit