பெயர்ப்பட்டியல்

 • பணிப்பாளர்
 • பெயர் ː கே.ஜி.எஸ்.பிரசன்ன
 • அலுவலக தொலைபேசி இலக்கம் ː 011 2092628
 • தனிப்பட்ட தொலைபேசி இலக்கம் ː071 4233359
 • தொலைநகல் ː 0112 092 625
 • மின்னஞ்சல் ː internalaudit.wpc@gmail.com
 • உள்ளக கணக்காய்வு


 • பெயர் ː டி.டி.சி.செனவிரத்ன
 • அலுவலக தொலைபேசி இலக்கம் ː 011 2092627
 • தனிப்பட்ட தொலைபேசி இலக்கம் ː 071 4481110
 • தொலைநகல் ː 011 2092625
 • மின்னஞ்சல் ː internalaudit.wpc@gmail.com