அலுவலகர்கள்

மேன்முறையீட்டு உத்தியோகத்தர்இதிரு.​கே.ஜி.எஸ்.பிரசன்ன
பணிப்பாளர் (உள்ளக கணக்காய்வு)
தொலைபேசி இலக்கம் ː +94 112 092628
தகவல் உத்தியோகத்தர்இதிரு என்.எம்.சுமிந்த
உள்ளக கணக்காய்வு
தொலைபேசி இலக்கம் ː +94 112 092626
உதவித் தகவல் உத்தியோகத்தரதிருமதி சி. பீ. மங்கலிகா பெரேரா
பிரதான முகாமைத்துவ உதவியாளர்
தொலைபேசி இலக்கம் ː +94 112 092626