பணிக்குழு

அங்கீகரிக்கப்பட்டதற்போதுள்ள
பணிப்பாளர் (உள்ளக கணக்காய்வு)0101
உள்ளக கணக்காய்வாளர்0202
உள்ளக கணக்காய்வு உத்தியோகத்தர்2524
முகாமைத்துவ
சேவை உத்தயோகத்தர்
1714
ஒட்டுனர்0201
அலுவலக உதவியாளர்0202
4944